آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید
single
آزمون PET
10/6/1397

به منظور ارزیابی زبان آموزان آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی در سطح Intermediate ،آزمون PETدر تاریخ چهارشنبه 93/3/21 برگزار گردید.شرکت کنندگان در این آزمون با ابراز خوشحالی خود را با معیارهای بین المللی آموزش زبان انگلیسی سنجیدند.