آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید
single
کلاس نقد کتاب
23/9/1397

درتاریخ 11/6/93زبان آموزان ترمAdvanced2 به نقد کتاب Pride and Prejudice زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی سوپر وایزر آموزشگاه آزادی پرداختند که این کار زبان آموزان بسیار مورد توجه استاد مربوطه واقع شد زیرا این نقد به صورت همه جانبه ودر تمام ابعاد محتوا؛نویسنده، و.....صورت گرفت .