آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

آموزش مدرس در مقاطع مختلف

امتحان KET

12/3/1397

امتحان KET به منظور ارزیابی زبان آموزان است

آزمون PET

10/6/1397

ارزیابی زبان آموزان در سطحIntermediate بود

کلاس نقد کتاب Pride and Prejudiceتوسط زبان آموزان

توسط زبان آموزان ترم :Family & Friends 2B

دانسته های زبان آموزان را اندازه می گیردوکمک می کند تا فرد در ترم مربوطه درست قرار گیرد

با کارگاه های اموزشی در این اموزشگاه اطلاعات خود را به روز رسانی کنید.