آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

دوره ای دیگر از دوره های تربیت مدر س میباشد

امتحان KET

12/3/1397

امتحان KET به منظور ارزیابی زبان آموزان است

آزمون PET

10/6/1397

ارزیابی زبان آموزان در سطحIntermediate بود

کلاس نقد کتاب Pride and Prejudiceتوسط زبان آموزان

توسط زبان آموزان ترم :Family & Friends 2B

دانسته های زبان آموزان را اندازه می گیردوکمک می کند تا فرد در ترم مربوطه درست قرار گیرد

هفتمبن دوره ورک شاپ با حضور معلمین آموزشگاه زبان انگیسی آزادی و آقای دکتر میر محمدی در محل آموزشگاه برگزار شد