آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

آزمون PET

10/6/1397

ارزیابی زبان آموزان در سطحIntermediate بود

کلاس نقد کتاب Pride and Prejudiceتوسط زبان آموزان