آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید
Courses Images

دوره نوجوانان

این دوره برای افراد1 1-14ساله درنظر گرفته شده اشت. منابع آموزشی نوجوانان: ....... Familiy  Friends ,Frist Friends and project آموزش این دوره همراه با ایجاد نشاط و شادی واعتماد به نفس در آنان وتوجه به روانشناسی نوجوان از طریق شیوه ی ارتباط وصحبت با یکدیگر ( communicative ) و تاکید برمکالمه وتوضیح نکات گرامری کوتاه می باشد. زبان آموز در این دوره ضمن علاقه به حضور در کلاس باتوان مندی بیشتری درکلاسهای زبان مدرسه شرکت خواهد نمود.

طول این دوره آموزشی:

طول این دوره به مدت 2 ترم میباشد که میتوانید به خوبی این آموزش را در طول این 2 ترم برای خود فرا بگیرید و به موفقیت برسید

طول هر ترم از این دوره:

مدت زما ن هر ترم را در این دوره در تمامی موارد مرتبط به 4 هفته میرسدکه در این 6 هفته تمامی آموزش ها تکمیل میشود

منابع آموزشی و کتاب ها:

شما میتوانید با مراجعه به منابع آموزشی با کتاب های مورد نیاز برای هر دوره آشنا شوید و کتاب های دوره را خریداری کرده و آموزش را شروع کنید