آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

نظرات زبان آموزان و والدین

ما منتظر نظرات شما هستیم

Jhon Smith

محمد ارزانی

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه آزادی را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

Jhon Smith

علی افضلی

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه آزادی را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

Jhon Smith

مرضیه محمدی

والدین - کارمند اداره پست

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آزادی آموزش میبیند

Jhon Smith

محدثه ربانی

والدین - مدیریت بانک

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آزادی آموزش میبیند

Jhon Smith

اصغر محمدی

والدین - کارمند آتشنشانی

من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل آزادی آموزش میبیند

Jhon Smith

محمد حسینیان

زبان آموز - محصل

من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه آزادی را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود