آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

برنامه هفتگی آموزشگاه

برنامه کلاس های خود را ببینید

شنبه

EL 3

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Project3

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

UP3B

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST 1

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

ST 1b

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

UP2

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

ST3b

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F2Bb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

ST3B

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Project2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Little Pocketb

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت14:00تا ساعت 15:00

PI 1

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F 2Bb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Mindset1A

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت21:00تا ساعت 22:30

IN2B

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Pockets 2B

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

F.F1C

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

F.F 2B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست4

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

F.F 2C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

یکشنبه

Project1

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F S2

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت13:30تا ساعت 15:00

F.F2A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST3

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

IN1b

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

PI1b

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Dis(IN

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

UP3

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت21:00تا ساعت 22:30

EL4B

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI 1

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Pockets2cb

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

F.F1Cb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3Ab

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 2Bb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

EL5

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F S1

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت11:00تا ساعت 12:30

Little Pockets

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

F.F 2C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

دوشنبه

F.F 3C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL 3

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

EL1

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Dis(EL4

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Project3

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

EL 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

PI 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST 1

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI1B

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST 1b

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST3b

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F2Bb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

ST3B

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Project2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Little Pocketb

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت14:00تا ساعت 15:00

F.F 2Bb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Pockets 2B

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

F.F1C

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

F.F1B

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 5

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

F.F 2B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست4

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

F.F 2C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

سه شنبه

Project1

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F S2

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت13:30تا ساعت 15:00

F.F2A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST3

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

IN1b

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

PI1b

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Dis(IN

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

UP3

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت21:00تا ساعت 22:30

EL4B

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI 1

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Pockets2cb

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

F.F1Cb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3Ab

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 2Bb

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

EL5

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F S1

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت11:00تا ساعت 12:30

Little Pockets

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

F.F 2C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

چهارشنبه

F.F 3C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Dis(EL4

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

UP3B

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

EL 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI1B

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

UP2

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

PI 1

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Mindset1A

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت21:00تا ساعت 22:30

IN2B

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F1B

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت12:00تا ساعت 13:30

F.F 3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 5

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

IELTS 3

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست4

از ساعت18:30تا ساعت 20:30

پنج شنبه

بدون برنامه

جمعه

بدون برنامه