آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

برنامه هفتگی آموزشگاه

برنامه کلاس های خود را ببینید

شنبه

F.F.3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت15:00تا ساعت 16:45

progect2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

UP1

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

Project3

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F1A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F.S.2

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1C

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.1C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F1B

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI2

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.3B

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.3D

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.2A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.3C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST1

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL1

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL3

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

IN1

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

UP2

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST2

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

IN1

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL5

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.1C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.S1

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL4

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

ST2

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

El2

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Dis)EL4)

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Little Pocket1A

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

Pocket1C

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:00تا ساعت 18:00

Pocket3B

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت18:35تا ساعت 19:35

Pocket2A

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:00تا ساعت 18:00

PI4

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

یکشنبه

up3

عطیه حسینی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Adv1

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST2

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F3B

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F1C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1B

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.1C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.3D

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.2A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.2C

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت15:30تا ساعت 16:45

F.F.3C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.FS1

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

PI1

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL3

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

EL4

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

IN3

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL4

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F.3C

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Progect2

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Project1

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

PI4

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

DisPI4

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL3

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Adv3

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Little Friends

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت15:30تا ساعت 16:45

Pockets1A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

Pocket2B

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:00تا ساعت 18:00

دوشنبه

F.F.3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت15:00تا ساعت 16:45

progect2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Project3

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI2

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.2D

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.3B

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.2A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.2C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

IN2

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST1

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL1

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

UP2

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

ST2

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

IN1

فایزه کامیابی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.1C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST2

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL3

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

El2

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Little Pocket1A

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

Pocket1C

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:00تا ساعت 18:00

Pocket3B

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت18:35تا ساعت 19:35

Pocket2A

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:00تا ساعت 18:00

PI4

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

سه شنبه

Adv1

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST2

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F3B

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F1C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1B

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.1C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.3D

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.2A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.2C

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت15:30تا ساعت 16:45

F.F.3C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.FS1

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

PI1

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL3

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

EL4

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

IN3

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL4

محیا دامن باغ

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F.3C

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

Progect2

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Project1

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

PI4

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

DisPI4

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL3

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Advanced2

عطیه حسینی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت18:00تا ساعت 20:00

Little Friends

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت15:30تا ساعت 16:45

Pockets1A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

Pocket2B

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت17:00تا ساعت 18:00

چهارشنبه

IELTS1

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت18:00تا ساعت 20:00

UP1

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت15:30تا ساعت 17:30

F.F1A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F.S.2

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.1C

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F1B

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.2D

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F.3D

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.3C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.2C

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

IN2

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL3

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

IN1

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

EL4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 303

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

ST2

سعیده رشیدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

EL5

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 304

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F.S1

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

EL4

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

EL3

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Dis)EL4)

زهره جعفری

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 301

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

پنج شنبه

up3

عطیه حسینی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت13:30تا ساعت 15:00

Upper 1

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت11:00تا ساعت 14:00

جمعه

بدون برنامه