آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی

به آموزشگاه آزادی خوش آمدید

برنامه هفتگی آموزشگاه

برنامه کلاس های خود را ببینید

شنبه

PI 3

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F1A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 3

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

Project2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Project2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 2C

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

F.F1A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

F.F1B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت12:00تا ساعت 13:30

Project1

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

IN 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

IN 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

A.E.FS2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 5

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

Pockets 3C

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت18:00تا ساعت 19:00

Pockets 3C

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت16:45تا ساعت 17:45

F.F2A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت11:15تا ساعت 12:45

یکشنبه

Mindset1A

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت20:15تا ساعت 21:45

A.E.F 2A

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت19:30تا ساعت 20:30

A.E.F. 3B

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 1

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F1A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

A.E.FS2

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت14:30تا ساعت 16:00

A.E.F 4C

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت13:30تا ساعت 15:00

PI 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:10تا ساعت 17:40

F.F 3B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F 3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

A.E.F 2A

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت12:00تا ساعت 13:30

دوشنبه

F.F 2C

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت13:00تا ساعت 14:30

F.F1A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Project1

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

IN 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

A.E.F 2B

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 5

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Pockets 3C

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت18:00تا ساعت 19:00

Pockets 3C

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس کودکان

از ساعت16:45تا ساعت 17:45

F.F2A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت11:15تا ساعت 12:45

سه شنبه

Mindset1A

نسرین یونس زاده

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت20:15تا ساعت 21:45

A.E.F 2A

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 305

از ساعت19:30تا ساعت 20:30

F.F1B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت12:00تا ساعت 13:30

A.E.F. 3B

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 1

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

IN 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 302

از ساعت17:45تا ساعت 19:15

F.F1A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

A.E.FS2

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 201

از ساعت14:30تا ساعت 16:00

A.E.F 4C

فاطمه ابراهیمی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F 3C

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 205

از ساعت13:30تا ساعت 15:00

PI 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت16:10تا ساعت 17:40

F.F 3B

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 206

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

F.F 3A

کتایون محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

A.E.F 2A

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت12:00تا ساعت 13:30

F.F S1

آرزو مهدوی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 202

از ساعت14:00تا ساعت 16:00

چهارشنبه

IELTS4

سارا صالح آبادی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 103

از ساعت18:30تا ساعت 20:30

PI 3

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 2

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

F.F1A

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 3

از ساعت17:00تا ساعت 18:30

Project2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 203

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Project2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت16:45تا ساعت 18:15

PI 4

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

A.E.FS2

زهره نیکبخت

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 5

از ساعت18:30تا ساعت 20:00

A.E.F 2B

سحر دادگر

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس تست 5

از ساعت15:00تا ساعت 16:30

Pockets 3C

محدثه جان محمدی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

پنج شنبه

F.F 3A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت10:00تا ساعت 11:30

جمعه

F.F 3A

فاطمه سادات اشرف طبایی

شعبه آموزشگاه زبان آزادی کلاس office

از ساعت10:00تا ساعت 11:30