آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
آزمون PET
آزمون PET
16 بهمن 1400

به منظور ارزیابی زبان آموزان آموزشگاه زبان انگلیسی آزادی در سطح Intermediate ،آزمون PETدر تاریخ چهارشنبه 93/3/21 برگزار گردید.شرکت کنندگان در این آزمون با ابراز خوشحالی خود را با معیارهای بین المللی آموزش زبان انگلیسی سنجیدند.