آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
کلاس نقد کتاب
کلاس نقد کتاب
04 بهمن 1399

 

درتاریخ 11/6/93زبان آموزان ترمAdvanced2 به نقد کتاب Pride and Prejudice زیر نظر سرکار خانم صالح آبادی سوپر وایزر آموزشگاه آزادی پرداختند که این کار زبان آموزان بسیار مورد توجه استاد مربوطه واقع شد زیرا این نقد به صورت همه جانبه ودر تمام ابعاد محتوا؛نویسنده، و.....صورت گرفت .