آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
دانلود فایل کامل کتاب نوجوانان
دانلود فایل کامل کتاب نوجوانان
03 آبان 1402

کتاب Super Minds1

 Student's book PDF

دانلود فایل

Workbook PDF

دانلود فایل

Student's book Audio

دانلود فایل

 Workbook Audio

دانلود فایل

Animated Language focus videos

دانلود فایل

 

Animated song karaoke videos

دانلود فایل

Animated song videos

دانلود فایل

 Animated story video

دانلود فایل

Practice Book 

دانلود فایل

Think and learn videos

دانلود فایل

                  ___________________________________________________________________________________

کتاب Super Minds2

 Student's book PDF

دانلود فایل

Workbook PDF

دانلود فایل

Student's book Audio

 دانلود فایل

Workbook Audio

دانلود فایل

Animated Language focus videos

دانلود فایل

Animated song karaoke videos

دانلود فایل

Animated song videos

دانلود فایل

 Animated story video

دانلود فایل

Practice Book 

دانلود فایل

Think and learn videos

دانلود فایل

                  ___________________________________________________________________________________

کتاب Super Minds3

 Student's book PDF

دانلود فایل

Workbook PDF

دانلود فایل

Student's book Audio

دانلود فایل

 Workbook Audio

دانلود فایل

Animated Language focus videos

دانلود فایل

Animated song karaoke videos

دانلود فایل

Animated song videos

دانلود فایل

 Animated story video

دانلود فایل

Practice Book 

دانلود فایل

Think and learn videos

دانلود فایل

                  ___________________________________________________________________________________