آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
دوره نوجوانان

دوره نوجوانان

این دوره برای افراد1 1-14ساله درنظر گرفته شده اشت. منابع آموزشی نوجوانان: ....... Familiy  Friends ,Frist Friends and project آموزش این دوره همراه با ایجاد نشاط و شادی واعتماد به نفس در آنان وتوجه به روانشناسی نوجوان از طریق شیوه ی ارتباط وصحبت با یکدیگر ( communicative ) و تاکید برمکالمه وتوضیح نکات گرامری کوتاه می باشد. زبان آموز در این دوره ضمن علاقه به حضور در کلاس باتوان مندی بیشتری درکلاسهای زبان مدرسه شرکت خواهد نمود.