آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
دوره نوجوانان

دوره نوجوانان

 زبان آموزان در این دوره، زبان انگلیسی را به صورت کاربردی واز طریق communicative( ارتباط وصحبت با یکدیگر )آموزش می بینند.

محور اصلی آموزش مکالمه می باشد.

منابع آموزشی نوجوانان: کتابهای Family and Friends and Projectمنبع آموزشی این دوره می باشد. - زبان آمـوزان در کلیه دوره ها آموزش را همراه فیلم های آموزشـی مرتبط با کتــاب آموزشـی، انیمیشن و کارتون تجربه کرده وتمرینهای مربوطه را با دقت فراوان انجام خواهند داد.همچنین کتاب داستان (story book) که شامل جدید ترین کتابهای داستان مطرح در سطح جهان می باشد،توسط معلمین مربوطه با هدف پایداری وماندگاری لغات یادگرفته شده وساختار جملات انگلیسی در ذهن زبان آموزتدریس میگردد.