آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
مدیر گروه آموزشی

فاطمه آزادی

مدیر گروه آموزشی
استاد گروه زبان انگلیسی

محدثه حاجی حسینی

استاد گروه زبان انگلیسی
استاد گروه زبان فرانسه

فاطمه سادات اشرف طبائی

استاد گروه زبان فرانسه